Algemene Voorwaarden 2022 – 2023

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de leerling of diens ouder/verzorger/voogd akkoord met de algemene voorwaarden van Elevation Freerun.

Artikel 1 – Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

in deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Elevation Freerun is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 65588878, postadres Bankastraat 19, 8022PV, Zwolle.
 2. Freeruncursus: 34 lessen/ trainingen in de periode van september tot en met juni in het eerstvolgend jaar, verzorgd door een docent van Elevation Freerun.
 3. Inschrijfformulier freeruncursus: de overeenkomst tussen Elevation Freerun en de deelnemer of diens ouder/verzorger/ voogd, waarmee Elevation Freerun zich verplicht een freeruncursus te verzorgen en de deelnemer of diens ouder/verzorger/voogd zich verplicht die freeruncursus te betalen.
 4. Deelnemer: ieder persoon door wie het inschrijfformulier is ondertekend die zich heeft ingeschreven voor een
 5. Periode: de periode van september t/m augustus gedurende welke 34 lessen/trainingen worden aangeboden.

Without training you will not grow wings.

David BelleFounder of Parkour

Artikel 2 – Freeruncursus overeenkomst

 1. De cursus overeenkomst komt tot stand zodra de deelnemer of bij een minderjarige deelnemer diens ouder/verzorger/ voogd het inschrijfformulier van Elevation Freerun invult via de website van Elevation Freerun.
 2. De cursus overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden en omvat 34 lessen.
 3. Een overzicht van de les-/trainingsdagen, data, tijden en de inhoud van de Freeruncursus is te vinden op de website van Elevation Freerun: www.elevationfreerun.com/jaarplanning
 4. De freeruncursus overeenkomst heeft een minimale loopduur van 12 maanden en is tussentijds niet opzegbaar.
 5. Daarna is de inschrijving maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
 6. Het invullen van het uitschrijvingsformulier dient te worden gedaan voor de 1e van de nieuwe maand. dan gaat de maand opzegtermijn in. (Is het formulier in september ingevuld? dan wordt oktober nog in rekening gebracht. etc.)
 7. Opzegging kan uitsluitend via elevationfreerun.com/opzeggen-lidmaatschap
 8. Tot opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.
 9. Er kunnen maximaal 2 gratis proeflessen worden gevolgd. Na het volgen van de proeflessen is men verplicht zich bij verdere deelname in te schrijven middels het digitale inschrijfformulier, te vinden op onze website: https://elevationfreerun.gotgrib.nl/member/selfservice/registration/inschrijfformulier
 10. Er worden GEEN administratiekosten in rekening gebracht in verband met de missie en visie van Elevation Freerun.
 11. De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 12. Elevation Freerun heeft het recht de leerling de toegang tot een les te ontzeggen indien de leerling zich niet houdt aan de huisregels, veiligheidsregels en/of medisch of gedragsmatig niet in staat is om de lessen te volgen.
 13. Elevation Freerun heeft als uitgangspunt al haar activiteiten door bekwame en bevoegde docenten te laten uitvoeren.
 14. Bij ziekte of afwezigheid van de docent(e) zal er gezocht worden naar vervanging, indien vervanging niet mogelijk is zal de les indien mogelijk worden verzet en zal de leerling of diens ouder/verzorger/voogd zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.
 15. Indien Elevation Freerun niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Elevation Freerun in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 Artikel 3 – Betalingen/kosten

 1. Het door de leerling verschuldigde lesgeld per maand staat vermeld op de website.
 2. Betaling geschied via automatische incasso naar het onderstaande bankrekeningnummer.
  IBAN: NL51 RABO 0320 9240 25
  te name van Elevation Freerun.
 3. Mocht het bedrag om diverse redenen gestorneerd worden. Dan worden er betalingskosten in rekening gebracht. Deze bedragen €6,95
 4. Betaling van het seizoensbedrag geschiedt middels 12 maandelijkse incasso’s tenzij anders afgesproken.
 5. Het gehele seizoensbedrag kan ook in één keer worden overgemaakt. Dit kan in overleg worden gedaan.
 6. Incasso’s zullen worden afgeschreven in de 1e week van de nieuwe maand. (De contributie van september word in de 1e week van september afgeschreven, etc.)

 Artikel 4 – Huisregels en Veiligheidsregels

 1. Indien de leerling een blessure, ziekte of andere beperking heeft of zwanger is, dient de leerling of zijn of haar ouder/verzorger/voogd dit zo spoedig mogelijk te melden bij de docent.
 2. Er zijn geen specifieke kledingvoorschriften, wel moet de leerling gepast en fatsoenlijk gekleed gaan.
 3. De deelnemer dient zich ten allen tijde te houden aan de aanwijzingen en instructies van de docent.

 

 Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. De leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijk conditie en volgt de aanwijzingen van de docent(e) volledig op eigen risico.
 2. Elevation Freerun is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een blessure, letsel, ziekte, handicap of andere beperking van de leerling, dan wel de oorzaak of het gevolg ervan.
 3. Bezoek aan Elevation Freerun is geheel op eigen risico. (denk aan schade of gevolgschade door verlies of diefstal van eigendommen van de leerling of bezoeker).

 

 Artikel 6 – Overig

 1. Voorafgaand aan een nieuwe periode worden de nieuwe data, tijden en tarieven van de lessen/trainingen bekendgemaakt via de website van Elevation Freerun.
 2. Elevation Freerun behoudt zich het recht voor om lestijden, leslocaties en docenten op ieder moment te wijzigen.
 3. Elevation Freerun behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s van de lessen/trainingen te publiceren.
 4. Leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende het verblijf in het pand te houden aan de huisregels en veiligheidsregels van Elevation Freerun.
 5. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht locatie.
 6. Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de deelnemer (Ouder(s), verzorger(s), voogd bespreken.
 7. Wijzigingen in de algemene voorwaarden, gaan “aan de start van elke nieuwe periode” van kracht voor alle deelnemers. Hetzij nieuwe of bestaande deelnemers.

 Artikel 7 – Overige diensten

 1. Annuleringsvoorwaarden Workshops/clinics/evenementen/optredens/shows
  Na het akkoord gaan met de offerte, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  – Tot 4 weken voor de workshop is annuleren kosteloos.
  – Tot 2 weken voor de workshop bedraagt annuleren 50% van het totaalbedrag.
  – Tot 7 dagen voor de workshop bedraagt annuleren 100% van het totaalbedrag.